Algemene voorwaarden

Ticketsite.nl
Postbus 31
2670 AA Naaldwijk

Hierna te noemen: TICKETSITE.NL

Artikel 1. Begripsomschrijving
1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

 • ‘Algemene Voorwaarden’, deze Algemene Voorwaarden van TICKETSITE.NL;
 • ‘Afnemer’, de partij welke een reservering voor Kaarten plaatst bij TICKETSITE.NL;
 • ‘Arrangement’, een samenstelling van verschillende tickets en/of producten die worden aangeboden/verkocht als één pakket;
 • ‘Entreegelden’, prijs van Tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten, zoals door TICKETSITE.NL in rekening gebrachte reserveringskosten
 • ‘Evenement’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend - een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot - een musical, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;
 • ‘Locatie’, de plaats waar het Evenement gehouden wordt;
 • ‘Organisator’, de partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement;
 • ‘Overeenkomst’, de betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Afnemer tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een Evenement , welke door bemiddeling door TICKETSITE.NL tot stand komt;
 • ‘Product’, een los aangeboden/verkocht artikel niet zijnde een Ticket;
 • ‘TICKETSITE.NL’, Ticketsite.nl , gevestigd te (2671 CT) Naaldwijk aan Industriestraat 23;
 • ‘Transactienummer’, nummer, gekoppeld aan een bepaalde klant en/of reservering,;
 • ‘Ticket’, het toegangsbewijs tot een Evenement;
 • ‘Website van TICKETSITE.NL’, www.Ticketsite.nl of gerelateerde websites

1.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van TICKETSITE.NL worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere reservering voor Tickets/Arrangementen/Producten, zowel telefonisch als via de website(s) van TICKETSITE.NL en de website(s) van de Organisator, welke de Afnemer plaatst via TICKETSITE.NL en op iedere Overeenkomst. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.3 Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van de Organisator en die van de houders van de Locaties prevaleren de algemene voorwaarden [van de Organisator]. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de Organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende Locaties dan wel bij de Organisator verkrijgbaar.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst
2.1 TICKETSITE.NL treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) Tickets/Arrangementen/Producten op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Afnemer en Organisator. De Overeenkomst komt tot stand in overeenstemming met het bepaalde van artikel 2 nadat Afnemer via TICKETSITE.NL (telefonisch, via de website van TICKETSITE.NL en/of anderszins) een reservering voor één of meer Tickets/Arrangementen/Producten heeft geplaatst. TICKETSITE.NL verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets/Arrangementen/Producten door TICKETSITE.NL aan de Afnemer vindt plaats namens de Organisator.

2.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
i. indien en zodra de Afnemer en TICKETSITE.nl de datum van de bestelling, de rang van het Ticket/Arrangement/Product, het aantal Tickets/Arrangementen/Producten, de prijs van de Tickets/Arrangementen/Producten en eventuele extra kosten hebben bepaald, wordt de reservering als ‘optie’ in het geautomatiseerde reserveringssysteem van TICKETSITE.nl opgenomen;

ii. Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra TICKETSITE.nl (autorisatie van) de
betaling door Afnemer heeft ontvangen of in het geval van groepsreserveringen of arrangementen komt de Overeenkomst definitief tot stand indien en zodra TICKETSITE.NL, binnen 10 werkdagen na het in optie zetten van een reservering, een ondertekende bevestiging retour heeft ontvangen van de Afnemer;

iii. is de Overeenkomst via de website van TICKETSITE.nl, telefonisch of per e-mail tot stand gekomen, dan wordt de Overeenkomst, per omgaande via e-mail aan de Afnemer bevestigd;

iv. Indien geen autorisatie van de betaling door Afnemer verkregen wordt, dan ontvangt de Afnemer hetzij via e-mail, hetzij via gewone post bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

2.3 Een Bestelling is voor de Afnemer onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen Overeenkomst wijzigingen aan te brengen. Annuleren van de Overeenkomst is alleen mogelijk op verzoek van de Organisator. In de gevallen waar het wel mogelijk is om wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst zullen wijzigingskosten in rekening gebracht worden.

2.4 TICKETSITE.NL streeft er naar ruim voor aanvang van het evenement, maar uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het Evenement na ontvangst van de volledige (factuur)betaling de Tickets/Arrangementen/Producten aan de Afnemer te verzenden. Indien en voor zover de Tickets/Arrangementen/Producten door de Afnemer niet uiterlijk 7 dagen voor het Evenement zijn ontvangen, dan dient de Afnemer schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met TICKETSITE.NL (klantenservice@ticketsite.nl) Na het verstrijken van de genoemde periode gaat TICKETSITE.NL ervan uit dat de Afnemer de Tickets/Arrangementen/Producten in goede orde heeft ontvangen.

Artikel 3. Informatie, speciale wensen, kortingen en (aanvullende) kosten
3.1 Alle informatie over een Evenement en de beschikbaarheid van Tickets/Arrangementen/Producten daarvoor, welke door TICKETSITE.NL aan de Afnemer wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

3.2 Indien de Afnemer met betrekking tot Tickets/Arrangementen/Producten speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten aanzien van plaatsen geschikt voor rolstoelen en/of de begeleiding door SOHO-honden, dan kan de reservering alleen telefonisch of per e-mail (en dus niet via de website van TICKETSITE.NL) plaatsvinden en dient Afnemer bij de telefonische of e-mail reservering specifiek de speciale wensen kenbaar te maken. De mogelijkheid tot het reserveren van dergelijke speciale plaatsen is afhankelijk van de beschikbaarheid.

3.3 Indien de Afnemer met betrekking tot zijn reservering voor Tickets/Arrangementen/Producten een beroep doet op een kortingsactie, in welke vorm dan ook, dan kan de reservering alleen telefonisch of per e-mail (en dus niet via de website van TICKETSITE.NL) plaatsvinden, tenzij in de uitingsvorm van de betreffende actie nadrukkelijk is aangegeven dat de kortingsactie ook voor internetreserveringen geldt. De Afnemer dient bij aanvang van het telefoongesprek of in de e-mail aan te geven dat hij/zij gebruik wenst te maken van een bepaalde kortingsactie.

3.4 Bij het maken van een reservering brengt TICKETSITE.NL aan Afnemer, naast de Entreegelden voor het Evenement, reserveringskosten in rekening voor de door of namens Organisator verleende diensten. De reserveringskosten kunnen bestaan uit:
- servicekosten die, behoudens uitzonderingen, per ticket in rekening worden gebracht, eventueel vermeerderd met
- transactiekosten, die eenmalig per reservering worden berekend ter dekking van de betalingskosten
- (Aangetekende) verzendkosten, die eenmalig per reservering worden berekend
- Wijzigingskosten indien er na afronding/betaling nog wijzigingen plaatsvinden.

Artikel 4. Betaalwijzen
4.1 Betaling van de Entreegelden en alle overige door de Afnemer verschuldigde kosten wordt gedaan aan TICKETSITE.NL of rechtstreeks aan de Organisator indien van toepassing op het betreffende Evenement.

4.2 De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:
- bij telefonische reservering: factuur of pay-per-mail;
- bij reservering via de website van TICKETSITE.NL: iDEAL, creditcard, factuur en indien uitdrukkelijk van toepassing verklaard, een bankoverschrijving;
- Indien de termijn tussen het moment van reserveren en de Evenementdatum naar de beoordeling van TICKETSITE.NL geen voorafgaande betaling meer toelaat, kan het zijn dat reservering aan de kassa van de locatie voldaan moet worden en worden daar de Tickets/Arrangementen/Producten pas uitgereikt aan Afnemer. Dit kan met creditcard, pin en contant geld, voor zover deze geaccepteerd worden door de kassa van de betreffende locatie.

Artikel 5. Tickets
5.1. Tickets/Arrangementen zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door TICKETSITE.NL aan de Afnemer geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of TICKETSITE.NL nimmer is toegestaan:
- Tickets/Arrangementen door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
- Tickets/Arrangementen in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren aan de Tickets/Arrangementen;

5.2 TICKETSITE.NL behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen te weigeren van Afnemer en waarvan TICKETSITE.NL vermoedt, of is gebleken, dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan handelingen in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

5.3. TICKETSITE.NL behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij Evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren Tickets/Arrangementen/Producten, reserveringen die dit maximum te boven gaan, te annuleren voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.

5.4 Alleen de houder van het Ticket/Arrangement/Product die het Ticket/Arrangement/Product als eerste toont bij de entree van het Evenement krijgt toegang.

5.5 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Afnemer te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief geprinte kaarten (verkeerde prijs- / plaatscategorie of verkeerd evenement) ontvangt de Afnemer op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering, op voorwaarde dat de Afnemer de reeds geleverde kaarten aan TICKETSITE.NL retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement TICKETSITE.NL niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan TICKETSITE.NL besluiten de Tickets/Arrangementen/Producten niet om te ruilen

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. TICKETSITE.NL is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

6.2. TICKETSITE.NL is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden over te gaan en Organisator TICKETSITE.NL daarvoor inschakelt, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan TICKETSITE.NL zijn voldaan kunnen plaatsvinden via TICKETSITE.NL.

6.3 Indien en voorzover TICKETSITE.NL het door de Afnemer betaalde bedrag ter zake de levering van Tickets heeft overgemaakt aan de Organisator van het Evenement en deze laatste in geval van annulering van het Evenement niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan TICKETSITE.NL te restitueren is TICKETSITE.NL niet gehouden tot restitutie van het door de Afnemer aan TICKETSITE.NL betaalde bedrag

6.4. TICKETSITE.NL zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Afnemer heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door TICKETSITE.NL verleende diensten, zoals reserveringskosten (lid 3.4). TICKETSITE.NL aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

6.5. TICKETSITE.NL kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Afnemer tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

6.6. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van TICKETSITE.NL verlangd kan worden.

6.7. TICKETSITE.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van de Tickets/Arrangementen/Producten door de Afnemer door welke oorzaak dan ook.

6.8. TICKETSITE.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets/Arrangementen/Producten die niet plaatsvinden bij TICKETSITE.NL, noch voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Afnemer, niet geheel worden afgewikkeld door TICKETSITE.NL en waarbij een derde – bijvoorbeeld de kassa bij een Locatie – al dan niet rechtstreeks betrokken is.

6.9 Indien Afnemer de door hem bestelde tickets niet of niet tijdig ontvangt, aanvaart TICKETSITE.NL in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on) kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade die de Afnemer mocht lijden als gevolg hiervan.

6.10 Voor zover aansprakelijkheid van TICKETSITE.NL uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van TICKETSITE.NL

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van TICKETSITE.NL alsmede met betrekking tot de door TICKETSITE.NL gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij TICKETSITE.NL. Het is de Afnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TICKETSITE.NL.

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Afnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 8. Gedragsregels organisatoren / locaties
8.1 De Afnemer zal zich dienen te houden aan door de Organisator en de houder van de Locaties geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor TICKETSITE.NL de Tickets/Arrangementen/Producten levert. Een aantal van de belangrijkste regels wordt hieronder genoemd:

i. het is verboden om voedsel, drank, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar een Evenement en/of de Locatie; de Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker van het Evenement bij het betreden van de Locatie te fouilleren. De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich het recht voor om bezoekers die geen medewerking willen verlenen aan voornoemde fouillering de toegang tot de Locatie te weigeren;

ii. de Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om vanwege hun moverende redenen de bezoekers van het Evenement de toegang tot de Locatie te weigeren indien en voor zover zou blijken dat het Ticket/Arrangement/Product niet is verkregen via TICKETSITE.NL of via andere door TICKETSITE.NL geautoriseerde (voor)verkoopadressen;

iii. de Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen;

iv. de Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Afnemer verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 9. Bijzondere bepalingen met betrekking tot bestellingen plaatsen via internet.
9.1 TICKETSITE.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op de TICKETSITE.NL internetsite(s).

9.2 TICKETSITE.NL behoud zich te allen tijde het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling/reservering te weigeren.

9.3 De internetsite van TICKETSITE.NL wordt regelmatig geactualiseerd. Er kunnen zich tussentijds wijzigingen in het aanbod van toegangsbewijzen en evenementen voordoen die voor de bezoeker van de internetsite nog niet zichtbaar zijn. Indien een toegangsbewijs besteld wordt voor een evenement dat inmiddels uitverkocht of afgelast is, dan stellen wij u hiervan met een email op de hoogte. De reservering zal dan ook niet worden uitgevoerd, zonder dat zulks tot enig recht op schadevergoeding zal leiden.

9.4 Gedurende de gehele reserveringsperiode, van aanvraag tot en met ontvangst van het toegangsbewijs, kan TICKETSITE.NL niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade dan ook. Hieronder vallen ook alle vormen van schade en verlies die veroorzaakt worden door onjuiste en/of gedeeltelijk onjuiste informatie die op de TICKETSITE.NL internetsite of in e-mails wordt weergegeven en/of het niet of gedeeltelijk niet functioneren van elk onderdeel van deze internetsite.

Artikel 10. Aanvullende bepalingen
10.1 Indien enig artikel in deze Algemene Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op een moment nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de Algemene Voorwaarden van de Overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die Partijen met de Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

10.2 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

10.3 Eventuele klachten van Afnemer en naar aanleiding van de door TICKETSITE.NL geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling klantenservice van TICKETSITE.NL, die zorg draagt voor de afhandeling binnen een redelijke termijn die de duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden.

10.4 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan.

Het voorgaande laat de mogelijkheid onverlet andere bij wet voorziene rechtsmiddelen in te roepen zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de mogelijkheid van arbitrage.

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en aanbiedingen zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 59474408